Препоруке за запослене

2. Препоруке за запослено особље:

2.1. Запослени у школама не могу долазити на посао уколико имају симптоме заразне болести (повишена тјелесна температура, респираторни симптоми: Кашја,Ъ и кратак дах, бол у грлу, затим малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање…) или уколико је њима или члановима њиховог домаћинства изречена мјера изолације/карантина.
2.2. Запослени прије доласка на радно мјесто контролишу своју тјелесну температуру, те у случају повишене температуре не долазе на посао, обавјештавају директора и јављају се надлежном доктору.
2.3. На улазу школе врши се дезинфекција руку.
2.4. Наставно и остало особље школе обавезно носе маске цијело вријеме рада и боравка у школи. Уколико запослени користе маске за једнократну употребу исте је потребно промијенити чим се овлаже, запрљају или оштете. Када се скину, маске се не смију користити поново. Скинуте маске се одлажу у намјенске кесе постављене у канте са поклопцем које морају бити обиљежене за ту намјену и изван дотицаја ученика. Уколико се користе памучне маске запослени су дужни да током радног времена користе најмање двије маске које је потребно мијењати чим се овлаже или запрљају, а по потреби и чешће.
2.5. Сви запослени морају између себе осигурати физичку дистанцу од најмање 2 метра у затвореном простору. Наведена физичка дистанца се препоручује одржавати када год је могуће између запослених и ученика.
2.6. У зборници учитељи/наставници примјењују физичку дистанцу од 2 метра.
2.7. У учионицама могу боравити искључиво ученици и њихови учитељи/наставници.
2.8. Важно је омогућити редовно прање руку водом и течним сапуном након кориштења тоалета и када руке изгледају запрљано. Након прања руку течним сапуном и водом, руке треба осушити папирним убрусима за једнократну употребу, који се након кориштења баца у намјенску канту за отпад, са поклопцем. Након прања, ВРШИ се дезинфекција руку.
2.9. У свакој школи директор је одговоран за контролу спровођења мјера, извјештавање и редовну комуникацију са релевантним институцијама.
2.10. У случају појаве симптома COVlD-19 током боравка у школи, код било којег запосленог радника школе, исти се одмах удаљава са радног мјеста те о истом обавјештава директор који обавјештава хигијенско — епидемиолошку службу надлежног дома здравља која према званичном протоколу проводи епидемиолошко истраживање и проводи неопходне мјере према обољелом и контактима.
2.11. Дежурни наставници воде рачуна о придржавању мјера, о броју ученика у објекту, школском дворишту, размаку између ученика, указују ученицима на потребу придржавања мјера, КОРИШТеЊУ дезинфекционих средстава и заштитних маски и друго.
2.12. Уколико постоји потреба ученика за одлазак у тоалет, наставник је дужан омогућити ученику одлазак за вријеме трајања часа, како не би дошло до непотребног груписања ученика.
2.16. У школи је потребно створити климу која неће додатно оптеретити ученике и утицати на њихово ментално здравље, те ће бити неопходно да им се све мјере предоче на њима примјерен начин, без додатног оптерећења или изазивања нелагоде (прилагодити им информације о вирусу, потреби прдржавања мјера, прања руку, дезинфекције, појаснити зашто наставници носе маске, зашто је потребно што више ограничити кретање ван учионице, зашто се не смију груписати и друго). Такође, веома је битно да се са родитељима разговара на примјерен начин, како би и родитељи са дјецом разговарали о понашању и придржавању мјера за вријеме боравка у школи.
2.17. Директор је дужан да направи план са јасним дефинисањем протока информација, односно ходограм ко, на који начин и кога обавјештава о сазнању о појави симптома или приликом уочавања истих, како и када реагују (родитељи, ученици, наставници, одјељењске старјешине, радници школа…). Са планом протока информација и ходограмом требају бити упознати сви радници школе као и родитељи, али и ученици.
2.18. Директор, као руководилац школе, иступа у име школе и након добијања информација, обавјештава друге институције о ситуацији, те са кризним штабом на нивоу локалне заједнице разматра мјере и њихово спровођење.
2.19. Плакате који ће радницима школа и ученицима пружити информације о вирусу и начину његовог ширења, значају придржавања мјера, као и начину правилног прања и дезинфекције руку, правилног ношења заштитне маске и др., школе треба да поставе на видна мјеста и у учионице, како би у сваком моменту били доступни свима. Такође, наведене информације потребно је визуализовати и кроз кратке видео-материјале дистрибуирати путем медија.