Средња школа

Препоруке за организацију наставног процеса у школској 2021/2022. години

Мјере заштите ученика и наставника у школама ће се спроводити у складу са препорукама за организацију наставног процеса, препорукама за запослено особље и препорукамa за ученике које је донио Институт за јавно здравство Републике Српске.

ПРЕПОРУКЕ ЗА ОДВИЈАЊЕ НАСТАВЕ У ШКОЛАМА ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 2021/2022

1. Опште препоруке за организацију наставног процеса:
1.1. Сви радници школе требају активно бити укључени у спровођење свих мјера, те личним примјером ученицима указивати на значај придржавања прописаних мјера.
1.2. Дежурни наставници воде рачуна о придржавању мјера, о броју ученика и запосленог особља у објекту, школском дворишту, размаку између ученика, указују ученицима на потребу придржавања мјера, кориштењу дезинфекционих средстава и друго.
1.3. Наставни процес је неопходно организовати на начин да се осигура, колико је могуће, примјена физичке дистанце. Неопходно је подстицати физички размак као и појачану личну хигијену и хигијену простора.
1.4. Родитељи/старатељи који имају симптоме заразне болести (повишена тјелесна температура, респираторни симптоми као кашаљ и кратак дах, бол у грлу, малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање…), или код којих постоји сумња или потврђена COVlD-19 инфекција, као и они који су били у контакту са особама са потврђеном инфекцијом узрокованој вирусом SARS-CoV-2, не смију доводити нити одводити дјецу из школа, нити улазити у вањске (двориште, врт, игралиште) и унутрашње просторе установе.
1.5. У школу ограничити/контролисати улазак свих особа које нису запослене у школи, осим родитеља који долазе на организован родительски састанак.
1.6. Испред улаза у школу, приликом довођења или одвођења ученика нижих разреда, особама се савјетује да држе физичку дистанцу од 2 метра.
1.7. Забранити све посјете школама (као што су позоришне представе, предавања спољних предавача и сл.) и посјете школа другим институцијама.
1.8. Учитељи и наставници између себе и у односу на друге запослене, требају осигурати физичку дистанцу од најмање 2 метра у затвореном простору. Наведена физичка дистанца се препоручује одржавати када је год могуће између учитеља/наставника и ученика.
1.9. У зборници учитељи/наставници примјењују физичку дистанцу од 2 метра, а посебно приликом одржавања састанака и договора.
1.10. У учионицама могу боравити искључиво ученици и њихови учитељи/наставници.
1. 11.Кад год то прилике дозвољавају, поједине наставне јединице организовати на отвореном, укључујући и часове физичког васпитања.
1.12. Просторије је потребно обавезно провјетравати на сваком одмору или ако то временске прилике допуштају оставити отворене прозоре током наставе.
1.13. Свака планирана активност школе, ван редовних школских активности ће се процјењивати у складу са епидемиолошком ситуацијом и на основу тога ће се доносити коначна препорука.
1.14. У школи је обавезно поставити плакате са едукативним материјалима (према препорукама Института за јавно здравство Републике Српске).
1.15. Омогућити одржавање родительских састанака уз примјену свих епидемиолошких мјера (дистанца, ношење маски, дезинфекција руку). Састанке треба одржавати у већим просторијама (сале, хол школе) или на отвореном (игралиште) гдје год је то могуће и то искључиво у вријеме након наставе и у што краћем временском периоду. Родитељском састанку смије присуствовати само 1 родитељ сваког ђака.

2. Препоруке за запослено особље:
2.1. Запослени у школама не могу долазити на посао уколико имају симптоме заразне болести (повишена тјелесна температура, респираторни симптоми: Кашја,Ъ и кратак дах, бол у грлу, затим малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање…) или уколико је њима или члановима њиховог домаћинства изречена мјера изолације/карантина.
2.2. Запослени прије доласка на радно мјесто контролишу своју тјелесну температуру, те у случају повишене температуре не долазе на посао, обавјештавају директора и јављају се надлежном доктору.
2.3. На улазу школе врши се дезинфекција руку.
2.4. Наставно и остало особље школе обавезно носе маске цијело вријеме рада и боравка у школи. Уколико запослени користе маске за једнократну употребу исте је потребно промијенити чим се овлаже, запрљају или оштете. Када се скину, маске се не смију користити поново. Скинуте маске се одлажу у намјенске кесе постављене у канте са поклопцем које морају бити обиљежене за ту намјену и изван дотицаја ученика. Уколико се користе памучне маске запослени су дужни да током радног времена користе најмање двије маске које је потребно мијењати чим се овлаже или запрљају, а по потреби и чешће.
2.5. Сви запослени морају између себе осигурати физичку дистанцу од најмање 2 метра у затвореном простору. Наведена физичка дистанца се препоручује одржавати када год је могуће између запослених и ученика.
2.6. У зборници учитељи/наставници примјењују физичку дистанцу од 2 метра.
2.7. У учионицама могу боравити искључиво ученици и њихови учитељи/наставници.
2.8. Важно је омогућити редовно прање руку водом и течним сапуном након кориштења тоалета и када руке изгледају запрљано. Након прања руку течним сапуном и водом, руке треба осушити папирним убрусима за једнократну употребу, који се након кориштења баца у намјенску канту за отпад, са поклопцем. Након прања, ВРШИ се дезинфекција руку.
2.9. У свакој школи директор је одговоран за контролу спровођења мјера, извјештавање и редовну комуникацију са релевантним институцијама.
2.10. У случају појаве симптома COVlD-19 током боравка у школи, код било којег запосленог радника школе, исти се одмах удаљава са радног мјеста те о истом обавјештава директор који обавјештава хигијенско — епидемиолошку службу надлежног дома здравља која према званичном протоколу проводи епидемиолошко истраживање и проводи неопходне мјере према обољелом и контактима.
2.11. Дежурни наставници воде рачуна о придржавању мјера, о броју ученика у објекту, школском дворишту, размаку између ученика, указују ученицима на потребу придржавања мјера, КОРИШТеЊУ дезинфекционих средстава и заштитних маски и друго.
2.12. Уколико постоји потреба ученика за одлазак у тоалет, наставник је дужан омогућити ученику одлазак за вријеме трајања часа, како не би дошло до непотребног груписања ученика.
2.16. У школи је потребно створити климу која неће додатно оптеретити ученике и утицати на њихово ментално здравље, те ће бити неопходно да им се све мјере предоче на њима примјерен начин, без додатног оптерећења или изазивања нелагоде (прилагодити им информације о вирусу, потреби прдржавања мјера, прања руку, дезинфекције, појаснити зашто наставници носе маске, зашто је потребно што више ограничити кретање ван учионице, зашто се не смију груписати и друго). Такође, веома је битно да се са родитељима разговара на примјерен начин, како би и родитељи са дјецом разговарали о понашању и придржавању мјера за вријеме боравка у школи.
2.17. Директор је дужан да направи план са јасним дефинисањем протока информација, односно ходограм ко, на који начин и кога обавјештава о сазнању о појави симптома или приликом уочавања истих, како и када реагују (родитељи, ученици, наставници, одјељењске старјешине, радници школа…). Са планом протока информација и ходограмом требају бити упознати сви радници школе као и родитељи, али и ученици.
2.18. Директор, као руководилац школе, иступа у име школе и након добијања информација, обавјештава друге институције о ситуацији, те са кризним штабом на нивоу локалне заједнице разматра мјере и њихово спровођење.
2.19. Плакате који ће радницима школа и ученицима пружити информације о вирусу и начину његовог ширења, значају придржавања мјера, као и начину правилног прања и дезинфекције руку, правилног ношења заштитне маске и др., школе треба да поставе на видна мјеста и у учионице, како би у сваком моменту били доступни свима. Такође, наведене информације потребно је визуализовати и кроз кратке видео-материјале дистрибуирати путем медија.

З. Препоруке за ученике:
3.1. Родитељи/старатељи који имају симптоме заразне болести (ПОВИШеНа тјелесна температура, респираторни симптоми: кашаљ и кратак дах, бол у грлу, затим малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање…), или код којих постоји сумња или потврђена COVlD-19 инфекција, као и они који су били у контакту са особама са поврђеном инфекцијом узрокованој вирусом SARS-CoV-2, не смију доводити нити одводити дјецу из школа, нити улазити у вањске (двориште, врт, игралиште) и унутрашње просторе установе.
3.2. Ученици који имају симптоме заразних болести (повишена тјелесна температура, респираторни симптоми као кашаљ и кратак дах, бол у грлу, малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање…) или код којих постоји сумња или потврђена COVlD-19 инфекција, као и они који су били у контакту са особама са сумњом или поврђеном инфекцијом узрокованој вирусом SARS-CoV-2 (на примјер уколико је код члана домаћинства потврђена инфекција или је члан домаћинства у изолацији због сумње на инфекцију) остају код куће, те их родитељи/старатељи не смију доводити у школу. 3.3. Прије поласка ученика у школу родитељи/старатељи врше провјеру физичког стања дјетета и његове тјелесне температуре.
3.4. Ученике континуирано подстицати на одржавање хигијене и правилно понашање у контексту спречавања појаве инфекције. Обавезноје омогућити редовно прање руку водом и течним сапуном након кориштења тоалета и када руке изгледају запрљано. Након прања руку течним сапуном и водом, руке треба осушити папирним убрусима за једнократну употребу, који се након кориштења баца у намјенску канту за отпад, са поклопцем. Након прања, врши се дезинфекција руку према стручним препорукама. Прије уласка у учионицу, дјеца обавезно дезинфикују руке прије почетка наставе. Учитељ/наставник који реализује први час дужан је да помогне ученицима приликом дезинфекције руку након чега оставља дезинфекционо средство на предвиђено мјесто.
3.6. Ученици обавезно носе заштитне маске за вријеме кретања по ходнику школе и приликом одласка у тоалет и усменог одговарања за вријеме часа. Препоручује се да ученици носе маску и током трајања часа. Начин кориштења маски подразумијева адекватан начин стављања и употребе маске, те њено хигијенско одлагање у отпад. Свака манипулација са маском, прије и послије употребе захтијева прање и дезинфекцију руку. За ученике се препоручује НОИ-Н-ье памучних маски. Сваки ученик треба да има резерну маску у случају оштећења или прљања.
3.7. Ако ученик развије симптоме COVlD-19 током боравка у школи одмах се обавјештавају родитељи, који у најкраћем року требају доћи по дијете. Уједно, учитељ/наставник о истом обавјештава директора који, даље, обавјештава хигијенско — епидемиолошку службу надлежног дома здравља која спроводи епидемиолошко истраживање и неопходне епидемиолошке мјере у овом случају, те Министарство просвјете и културе у Влади Републике Српске.
3.9. Деца на болничком лијечењу, као и дјеца у изолацији похађају наставу на даљину, као и дјеца која болују од хроничних болести, а имају мишљење надлежног доктора да се препоручује настава на даљину. Наставно особље треба да планира вријеме за ученике који прате наставу на даљину, за све информације, појашњења и друго. Школа треба да користи све могуће капацитете за организовање наставе на овакав начин, а директор школе одлучује за који вид подршке ће се опредијелити, у сарадњи са Министарством просвјете и културе у Влади Републике Српске и Републичким педагошким заводом Републике Српске.
3.10. Организовање продуженог боравка и јутарњег чувања треба планирати поштујући прописане хигијенско-епидемиолошке мјере.
3.11. Није препоручљиво да ученици излазе за вријеме малог одмора, осим у сврху одласка у тоалет када обавезно носе маске. Уколико постоји потреба за одлазак у тоалет, омогућити ученику одлазак за вријеме трајања часа, како не би дошло до непотребног груписања ученика.
3.12. Кабинетску наставу организовати по потреби, за предмете код којих процес учења захтијева присуство у кабинету.